Стартиране на собствен бизнес в сектор „Туризъм“

Модул 3: Финансиране на стартиращ бизнес в сферата на туризма

Въведение

Микро, малките и средните предприятия традиционно отбелязват значителен принос по отношение на редица икономически показатели - те представляват 99.7% от всички предприятия в България, осигуряват около 78% от заетостта в нефинансовия сектор, 68% от оборота, 60% от добавената стойност, притежават 63 % от дълготрайните материални активи и извършват 72% от инвестициите в дълготрайни материални активи в частните нефинансови предприятия. Един от основните проблеми пред МСП в България (особено стартиращите предприятия, които не разполагат с недвижимо имущество и други активи) е достъпът до финансиране, който е затруднен поради отсъствие на кредитна история, непосилни обезпечения, сложни и дълги процедури, липса на достатъчно опит.
Достъпът до финансиране е един от основните проблеми, с които се сблъскват не само българските предприятия, но и фирмите от ЕС, особено в условията на финансова криза или икономическа нестабилното. Една от възможностите за МСП, вкючително стартиращите предприятия са програмите по линия на Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Европейските програми предлагат редица възможности за финансиране на стартиращ бизнес в България. ЕС осигуряват финансиране за малките и средни предприятия под различни форми – грантово финансиране, заеми, гаранции и др. Европейският съюз чрез банки и други финансови институции в България предоставя специални и преференциални кредити за стартиращ бизнес.

test-1-image

Модула "Финансиране на стартиращ бизнес в сферата на туризма" съдържа уроците:

Урок 1. Видове финансиране

Урок 2: Финансиране чрез програми на ЕС.

Целия модул може да свалите от тук.

Влезте в профила си за да имате достъп теста
Модул 1: Предварителна подготовка за стартиране на собствен бизнес (Prev Lesson)
(Next Lesson) Модул 2: Нормативна уредба в сферата на туризма
Назад към Стартиране на собствен бизнес в сектор „Туризъм“