„Внедряване на иновации в сектор "Туризъм" и свързаните с него сектори

Модул 1: Въведение в иновациите

Въведение

В икономическата литература битува общото разбиране, че иновациите представляват успешно развити и внедрени принципни новости, например нови продукти, услуги, процеси, подходи, нова организация и други, които нямат аналог за дадена територия, регион, на национално или международно ниво.

Туристическо сдружение каварна ИНОВАЦИИ

От практическа гледна точка обаче е по-важно, как иновациите биват оценявани от фирмите и пазарите. Обичайно фирмите разглеждат всеки нов за тях продукт, услуга, процес или оборудване, като иновация на ниво фирма, въпреки че в основата им стои отдавна съществуваща в световен мащаб новост. Въпреки слабостите на това разбиране, не би следвало иновациите да се разбират само като новости, водещи до радикални промени в продуктите, услугите или процесите. Много често иновациите се изразяват в малки, но последователни усъвършенствания, които водят до значителен кумулативен ефект върху развитието на предприятието. В тази връзка следва да отбележим, че иновацията не е еднократно действие или събитие, а непрекъснат процес.

Модула "Въведение в иновациите" е разделен на следните уроци:

Урок 1. Иновациите – същност.

Урок 2. Иновационна дейност – източници на иновации.

Урок 3. Класификация на иновациите.

Целия модул може да свалите от тук.

(Next Lesson) Модул 2: Иновационен процес и иновационна политика
Назад към „Внедряване на иновации в сектор „Туризъм“ и свързаните с него сектори