Дейности

Дейност 1. Разработване на Стратегия за внедряване на иновации в сектор „Туризъм“ и свързаните с него сектори на територията на МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“, включително представяне на примери за добри национални и международни практики
Дейност 2. Разработване на Наръчник на предприемача в сектор 'Туризъм' и 3 пакета с обучителни материали.
Дейност 3: Разработване на интернет страница с интегрирана онлайн платформа за провеждане на дистанционни обучения
Дейност 4: Организиране и провеждане на конкурс на тема „Иновативни, креативни и предприемчиви“
Дейност 5: Организиране и провеждане на конференция на тема Насърчаване на предприемачеството в сектор 'Туризъм' на територията на МИРГ Шабла-Каварна-Балчик чрез внедряването на иновации и ИКТ